ข้าวหอมมะลิ

  • จำนวนการเข้าชม: 209

ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ มีการส่งเสริมการทำนาหยอดแทนนาหว่าน เพื่อให้ชาวนามีรายได้มากขึ้นจากการทำนา และส่งมอบข้าวหอมมะลิจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุด มอบให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ผ่านบรรจุภัณฑ์จากแกลบซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และออกแบบให้มีความสวยงาม เรียบโก้ดูดี