ข้าวอินทรีย์

  • จำนวนการเข้าชม: 168

ข้าวที่ปลูกด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรที่มีความรู้เรื่องดิน และยังช่วยให้ระบบนิเวศในชุมชนกลับมามีความสมดุลดังเดิม ด้วยการปลูกพืชหลังนาเพื่อบำรุงดิน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วพร้า ปอเทือง ทานตะวัน ตะไคร้ เพื่อช่วยลดค่าปุ๋ยอินทรีย์ในฤดูกาลทำนาปีถัดไป และเพิ่มผลผลิตของข้าวได้เพราะอินทรีย์วัตถุมีมากขึ้น