กระเป๋าผักตบชวา

  • จำนวนการเข้าชม: 233

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวาบ้านอ้อย เกิดจากภูมิปัญญาการจักสานประเภทต่างๆ ของคนในชุมชน รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นงานฝีมือของกลุ่มคนในชุมชนที่มีความสนใจในด้านการจักสาน สร้างงาน สร้างรายได้ ความรักความสามัคคีในชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ผนวกกับการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า ตะกร้า จากงานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญา


  • กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย 
  • ชัยนาท 
  • 089 5363839 
  • banaoy_chainat@hotmail.com