ของดี MOC - GI

GI หรือ Geographical Indication หมายถึง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ซึ่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กำกับดูแล และเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์กับสินค้าที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งสินค้า GI จะต้องมีแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง มีคุณภาพ มีชื่อเสียง แตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิตจากพื้นที่อื่น ๆ สินค้า GI จึงเปรียบเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า GI ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ดังนั้นการขึ้นทะเบียนเพื่อให้เป็นสินค้า GI จึงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และยังสามารถพัฒนาพื้นที่ผลิตสินค้า GI ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งจะนำรายได้มาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

มะนาวเมืองเพชรผสมน้ำผึ้งป่า

ข้าวหอมมะลิ

ชาอู่หลงไทย

แก้วศิลาดล

ปลากุเลาเค็ม

น้ำองุ่น 100%

ชุดถ้วยชา

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

กระเป๋าใยตาล

กาแฟดอยตุง

มะขามปิ่นเพชร

ถั่วลายเสือ

ตุ๊กตาหินอ่อน

กระเป๋าจักสานไม้ไผ่

ข้าวอินทรีย์