จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยแยกการปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย การขอจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีระยะทางยาวจากเหนือจรดใต้ ประมาณ ๓๓๐.๖ กิโลเมตร ราษฎรที่อาศัยอยู่บึงโขงหลง ซึ่งเป็นอำเภอที่ไกลที่สุดต้องเดินทางมาติดต่อราชการระยะทางถึง ๒๓๘ กิโลเมตร การเดินทางไป – กลับทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในส่วยการบริหารราชการและการแก้ไขปัญหาด้านชายแดนไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง หากจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬแล้วจะย่นระยะทางได้ถึง ๑๐๒ กิโลเมตร ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของราษฎร ทั้งนี้ การบริหารราชการลงไปแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา: https://www2.buengkan.go.th/

สินค้าในจังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ

“ผ้าขาวม้าหมักโคลนนาคี” แห่งบ้านสะง้อ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ที่มีความพิเศษตรงที่เส้นใยผ้าฝ้ายนั้นย้อมจากสีธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไม้ชงโคป่า, ไม้ข้อเขียว, ไม้ประดู่

คลิกเพื่อดูสินค้า »