" เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "

 

ยโสธร เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี ได้ชื่อว่า เมืองบั้งไฟ เป็นดินแดนที่มีอดีตอันล้ำค่าและยาวนานกว่า 200 ปี ยโสธรมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานเกี่ยวพันกับเมืองหนองบัวลุมภูนครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้ว บัวบาน และเกี่ยวพันกับเมืองอุบลฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จากยุคประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน นอกจากประวัติความเป็นมาแล้ว จังหวัดยโสธรยังมีมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ หมอนขิด ผลิตภัณฑ์จักสาน และผ้าย้อมสีธรรมชาติ ส่วนประเภทอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และปลาส้มยโสธร อันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้แล้วในปี 2558 ที่ผ่านมา จังหวัดยโสธรยังเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกว่าสูงกว่า 513,244คนด้วยกัน

จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 531 กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1, 2, 202) และอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ตัวจังหวัดมีรูปร่างคล้ายมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว พื้นที่ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีสภาพเป็นป่าและมีแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบลุ่มต่ำสลับกับสันดินริมน้ำ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านอย่างแท้จริง

ที่มา: เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดยโสธร ( http://www.yasothon.go.th/web/file/menu1.html )

บริษัท ปลูกฮัก (ประเทศไทย) จำกัด

ส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์

ใยบุญเห็ดกรอบ

ขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ปลอดสาร ไม่ใส่สารวัตถุกันเสีย ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เห็ดกรอบ ข้าวเกรียบเห็ด แหนมเห็ด

Chomkhram

ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม และสีจากธรรมชาติ ที่ใช้วัตถุดิบสำหรับย้อมทอ และในกระบวนการแปรรูปจากธรรมชาติ สวมใส่สบาย ใช้งานได้หลากหลายวาระ ที่ส่งต่อภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรม ฟอก ย้อม ทอ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ทำให้ได้มาถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพ ถูกใจทั้งคนให้และคนรับ และพร้อมส่งมอบความรู้สึกดีๆ ผ้าผ้าทุกชิ้นของเรา

Ratchanon's Shop

Personal Website