" หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง "

 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ประมาณ 12,780.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,987,860.56 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 8 ของประเทศ พื้นที่มีรูป ร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตรและความกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ 11,104.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,940,305.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.89 ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่เกษตรกรรม406,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.08 มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น แบ่งออก 3 ฤดูอย่างชัดเจน คือฤดูร้อน

อากาศร้อนถึงร้อนจัด ฤดูฝน ฝนตกชุก และฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ในปี2558 อุณหภูมิของอากาศ เฉลี่ย26.51 ° C อุณหภูมิสูงสุด41.5 ° C เฉลี่ยสูงสุด33.59 ° C อุณหภูมิต่ำสุด11.45 ° C เฉลี่ยต่ำสุด 3.9 ° C ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 75.15% ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด วัดได้99% ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด วัดได้20% จำนวนวันฝนตก 127 วัน ปริมาณฝนทั้งปี10,64.9 มม.แบ่งการปกครองออกเป็น7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง

Sithorn Herbal House

ผู้ผลิตและจำหน่าย ชุดกระโจมอบสมุนไพร สูตรคุณทวด ลูกประคบสมุนไพร และสมุนไพรแช่เท้า รับผลิตและทำแบรนด์ Call 064-896-5796 Line ID : sithornthailand Facebook Page : บ้านสมุนไพรศิธร Sithorn Herbal House www.sithornherbal.com