กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

 

กำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน ชาวกำแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นราบ

 

มีชาวไทยภูเขาอยู่บ้างในเขตภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด และใช้ภาษาภาคกลางในการสื่อสาร อาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เช่น การทำนา การปลูกกล้วยไข่ ซึ่งเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัด

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/เกี่ยวกับประเทศไทย/ปลายทาง/กำแพงเพชร

123 natural green

สินค้าแปรูป มะม่วงไร้สารเคมี คัดกรองรักษาความสะอาด ทุกขั้นตอนก่อนเข้าตู้อบทุกครั้ง

123NaturalGreen

123-Natural Green เป็นฟาร์มที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูกพืชผสมผสาน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 123 หมู่ 1 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร