"มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง

ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ

สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข"

 

    จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน หรือภาคเหนือตอนล่าง มีระยะห่างจาก กรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก      กำแพงเพชร ตาก และลำปาง จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีที่แล้ว คำว่า "สุโขทัย" มาจากสองคำ คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  และศรีสัช นาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและ ต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วจังหวัดสุโขทัยยังเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทย  โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นครองราชย์เป็นปฐม กษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สืบสายกษัตริย์ปกครองประชาราชหลายพระองค์อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคสมัยพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช ผู้ทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางด้านการศึกสงคราม การเมืองการปกครอง ศาสนา จนขยายอาณาเขตออกไปไกลถึงดินแดน โพ้นทะเลอย่างเมืองนครศรีธรรมราช ที่สำคัญยังทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย ซึ่งเป็นรากฐานที่พัฒนาจนเป็นภาษาประจำชาติในปัจจุบัน

ที่มา: https://th.wikipedia.org

หัตถกรรมเทพนม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเทพนม ทำงานจักสานด้วยรัก พัฒนาสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกล เหมาะกับยุคสมัย ด้วยไอเดียแปลกใหม่และสร้างงานกระจายรายได้ในชุมชน

ชนาสุข

ผลิต และจำหน่ยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ เจลสุนไพร เอสเซ้นส์สมุนไพร สบู่สมุนไพร

โมทนาเซรามิก

เครื่องเคลือบดินเผา