"สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์"

 

สตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย (ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน) คำว่า สตูล มาจากคำภาษามลายูเกดะห์ว่า ซะตุล แปลว่ากระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง นครสโตยมำบังสการา (มลายู: Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้นหมายความว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

ที่มา: https://th.wikipedia.org

จรัส กระเป๋าผ้าสตูล

ตัดเย็บกระเป๋าผ้า

จักสานคลุ้ม

จักสานต้นคลุ้ม ภูมิปัญญาตามหลักปรัชญา