หมูยอ ป.อุบล

ผลิตภัณฑ์หมูยอป.อุบลได้รับรางวัลชนะเลิศ โอทอปเด่นจังหวัดอุบลราชธานีและรางวัลโอทอป 5 ดาวระดับประเทศไทย