ข้าวตังสุคันธา

สุคันธา เป็นข้าวตังที่มีความพิถีพิถันในการคัด สรรวัตถุดิบโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิชั้นดี