Much by สวนส้มร่มเกล้า

“สดจากไร่ ส่งตรงถึงมือคุณ” สโลแกนที่ไม่เกินจริงของ “Much by สวนส้มร่มเกล้า” ด้วยผลผลิตจากประสบการณ์การทำสวนมากว่า 30 ปี