ชุดน้ำชาศิลาดล

จังหวัดอ่างทองนอกจากจะมีงานจักสานที่เป็นงานฝีมือของขึ้นชื่อแล้ว ผลิตภัณฑ์เคลือบดินเผาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิคชุมชนวัดไชยมงคล