แห้ว มีคุณอนันท์

แห้ว มีคุณอนันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรและแปรรูปแห้วกลุ่มแม่บ้านอสม.โดยตรง